Przejdź do treści

REGULAMIN Elite Business Club

PREAMBUŁA

W odpowiedzi na inicjatywę połączenia spotkania się Kobiet o podobnym profilu świadomości samorozwoju i rozwoju businessu, pełnych pasji, chcących od życia więcej, niebojących się konfrontacji z innymi równie świadomymi kobietami powołuje się niniejszym Elite Business Club, jako dobrowolną formę uczestnictwa w realizacji wyżej wymienionych celów zarządzaną i koordynowaną przez Administratora. Zasady funkcjonowania Elite Business Club określa niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”).

1 – DEFINICJE

Pod warunkiem że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie, lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – EVENT MAX Monika Lichota z siedzibą: 27-423 Bałtów 170B, NIP 863-14-34597, REGON 291077468;
 2. Członkini Elite Business Club – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka posiadająca zdolność prawną, reprezentowana przez upoważnionego przez nią przedstawiciela. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów i usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 3. Reprezentant Elite Business Club – osoba wskazana w formularzu przystąpienia do Business Club do bieżącej współpracy z Administratorem;
 4. Elite Business Club – Grono Kobiet w ramach Elite Business Club zorganizowane na mocy niniejszego Regulaminu w celu rozwoju biznesu oraz wzajemnego wspierania się w obszarach biznesowych;
 5. Dorobek intelektualny Elite Business Club lub Administratora – wszelkie nowatorskie i wcześniej nie zastosowane (stworzone samodzielnie lub we współpracy) rozwiązania prezentowane, oferowane lub zastosowane przez Administratora w ramach Elite Business Club;
 6. Regulamin – niniejszy dokument normujący przywileje, prawa i obowiązki członkiń Elite Business Club oraz Administratora;
 7. Umowa współpracy – umowa zawarta pomiędzy Członkiem Elite Business Club a Administratorem, regulująca ich wzajemne prawa i obowiązki w zakresie współpracy:

2 – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Celem i nadrzędnym zadaniem Elite Business Club jest stworzenie formuły pozwalającej na:

 1. a)  czerpanie bezpośrednich korzyści z networkingu na wysokim poziomie biznesowym w kameralnym gronie Kobiet Sukcesu;
 2. b)  zbudowanie lub wzmocnienie swojego wizerunku poprzez udział w wartościowych projektach Akademii Kobiet pozytywnie wpływających na image i mających przesłanie związane z odpowiedzialnością społeczną, jak np. projekt charytatywny #silnakobietachallenge, czy projekt online “Experci X Akademia Kobiet”,
 3. c)  udział w Konferencji, wywiady w topowych magazynach, spotkania z ekspertami branżowymi
 4. d)  wykorzystanie synergii działań kształtowanych dzięki współpracy Akademii Kobiet z topowymi polskimi markami oraz specjalistami z dziedziny stylizacji i makijażu;
 5. e)  organizacja komunikacji pomiędzy Członkiniami i wzajemne ich promowanie;

2. Niezależnie od innych, szczegółowych postanowień Regulaminu, Administrator zwraca uwagę, że:

 1. a)  Elite Business Club jest jedną z usług świadczonych przez Administratora, lecz nie wyłączną;
 2. b)  dla celów komunikacji ustanawia się adres mailowy: monika@akademiakobiet.pl lub monika.lichota@elitebusinessclub.pl z możliwością utworzenia w przyszłości niezależnego portalu intranetowego dla nieskrępowanej komunikacji członków i obsługi ich zamówień.

3 – ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Członkostwo w Elite Business Club jest dobrowolne i odpłatne w wysokości 5000 zł/netto za rok z góry.
 2. Aby dołączyć do Elite Business Club uprzednio należy uiścić wpisowe w wysokości 500 zł netto oraz składkę za cały rok z góry.
 3. Możliwe jest oferowanie przez Administratora w ramach Elite Business Club także usług doradztwa i pośrednictwa niewskazanych w art. 2 ust. 1. W takim przypadku Administrator może wprowadzić odpłatność za usługi wskazane w zdaniu poprzedzającym z zastrzeżeniem, że uprzednio uzyska akceptację zainteresowanych usługą Członków Elite Business Club na jej poniesienie.
 4. Opłata powyższa stanowi wynagrodzenie Administratora z tytułu organizacji Elite Business Club, oraz świadczenia usług określonych w Art. 2 tytułu przygotowania spotkań Elite Business Club. Opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Przedsiębiorca staje się Członkiem Elite Business Club poprzez i z chwilą spełnienia następujących warunków: wypełnienia Formularza przystąpienia do Elite Business Club dostępnego na stronie https://akademiakobiet.pl/elite-business-club/ podpisania umowy współpracy z Administratorem oraz uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego Artykułu.
 6. Każda Członkini Elite Business Club poprzez przystąpienie do Elite Business Club w sposób określony niniejszego Artykułu oświadcza i zapewnia, iż:
 1. a)  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
 2. b)  wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora i dostarczanie na prośbę Administratora, danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zadań Administratora;
 3. c)  udziela zezwolenia na wykorzystywanie przez Administratora danych, treści lub informacji dla celów należytego wykonania przez Administratora usług, jak również dla innych celów związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora, w tym dla celów promocyjnych lub marketingowych;

7. Odstąpienie od członkostwa / utrata członkostwa w Elite Business Club następuje w następujących przypadkach:

 1. a)  na pisemny wniosek Członkini Elite Business Club
 2. b)  na wniosek Administratora w sytuacji:
 3. c)  nieprzestrzegania Regulaminu przez Elite Business Club;
 4. d)  udostępniania podmiotom konkurencyjnym informacji o przedstawionych ofertach w ramach Elite Business Club procedur i rozwiązań, stanowiących dorobek intelektualny Elite Business Club lub Administratora.

8. Odstąpienie od członkostwa i/lub utrata członkostwa w Elite Business Club nie uprawnia i nie powoduje zwrotu opłaty.

4 – POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Wszelkie prawa do dorobku intelektualnego Elite Business Club lub/i Administratora, w tym wypracowane strategie, oraz bazy danych należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej.
 2. Dla uzyskania maksymalnego efektu współpracy w ramach Elite Business Club, każda Członkini wskaże swojego Reprezentanta Czlonkini Elite Business Club – do współpracy i bieżącej komunikacji z Administratorem, wyposażając go w stosowne instrukcje współpracy i pełnomocnictwa.
 3. Członkini Elite Business Club zobowiązana jest do zachowania tajemnicy informacji o przedstawionych ofertach dla Elite Business Club, koncepcji i procedur opracowanych w ramach Elite Business Club oraz ochrony jej interesów.

5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Administratora i jest dostępny dla Członkiń Elite Business Club oraz przedsiębiorców deklarujących chęć przystąpienia do Elite Business Club.
 2. Administrator oraz każda Czlonkini Elite Business Club może wnosić o dokonanie zmiany w zapisach Regulaminu z następujących ważnych przyczyn:
 1. a)  obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
 2. b)  konieczności wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu lub organizacji Elite Business Club
 1. Decyzje odnośnie zmian w Regulaminie podejmowane są jednostronnie i ostatecznie przez Administratora na podstawie wniosków poszczególnych Członkiń Elite Business Club, jednakże z uwzględnieniem nadrzędnego interesu Elite Business Club jako całości.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Członkiń Elite Business Club poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie https://akademiakobiet.pl/elite-business-club/ oraz przesłanie drogą elektroniczną na adresy Reprezentantów Członkiń Elite Business Club.
 3. Regulamin po zmianie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Administratora.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są wiążące dla każdego z Elite Business Club.

Elite Business Club

Make your
mark

EVENT MAX Monika Lichota

Bałtów 170B, 27-423 Bałtów
tel. +48 500 029 908
monika.lichota@elitebusinessclub.pl 

© Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: KodoGrafia by Izabela Karkocha